Algemene voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden Sanutal Nederland B.V. te Amersfoort.

Artikel I.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn de algemene verkoopvoorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Sanutal.

Artikel II.

Orders zijn eerst rechtsgeldig door Sanutal geaccepteerd na toezending door Sanutal aan de afnemer van een opdrachtbevestiging.

Artikel III.

De montagevoorschriften en overige aanwijzingen met betrekking tot de door Sanutal geleverde produkten, dienen door afnemer stipt opgevolgd te worden, bij gebreke waarvan Sanutal op geen enkele wijze door afnemer aansprakelijk gehouden kan worden voor schade direkt dan wel indirekt aan, dan wel veroorzaakt door de door Sanutal geleverde produkten.

Artikel IV.

De door Sanutal opgegeven levertijden gelden slechts bij wijze van inlichting en bij benadering. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen neemt Sanutal ten aanzien van de levertijd geen enkele garantie op zich en geeft niet tijdige levering de afnemer geen recht op schadevergoeding of tot ontbinding van de koopovereenkomst.

Artikel V.

Prijzen worden door Sanutal vastgesteld op basis van omstandigheden welke aanwezig zijn op het moment dat de offerte aan de afnemer wordt toegezonden. Desalniettemin is Sanutal gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien een of meer der kostprijsfaktoren na datum van aanbieding een verhoging ondergaan.

Artikel VI.

Voor zover niet anders bepaald, dient afnemer te betalen binnen 30 dagen na faktuurdatum, zulks zonder enige korting. In geval van te late betaling wordt afnemer van rechtswege over de door hem verschuldigde hoofdsom een rente verschuldigd van 1% per maand vanaf de faktuurdatum. Afnemer zal in verzuim zijn door het enkele verstrijken van een termijn van 30 dagen na faktuurdatum, ingebrekestelling daartoe is niet vereist. Alsdan is Sanutal gerechtigd alle met de afnemer lopende kontrakten zonder enige rechtelijke tussenkomst te annuleren en is afnemer verplicht tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende kosten en schade. Indien bij niet tijdige betaling tot incasso langs gerechtelijke of andere weg wordt overgegaan, wordt het bedrag van de vordering verhoogd met 10% aan buitengerechtelijke kosten en met 10% aan administratiekosten. Deze kosten zijn verschuldigd onverminderd veroordeling van afnemer in de kosten ener gerechtelijke procedure. Sanutal kan niet verplicht worden aan te tonen danwel te bewijzen dat zij opgemelde kosten in feite ook gemaakt heeft.

Artikel VII.

De door Sanutal geleverde en te leveren zaken blijven, ook na betaling van de koopprijs, eigendom van Sanutal totdat deze volledige voldoening heeft ontvangen van al haar vorderingen op de afnemer ter zake van de (overigens) aan de afnemer verrichte leveranties, ongeacht waar de zaken zich bevinden. Afnemer is voor betaling niet bevoegd de zaken aan derden te verpanden of de eigendom van de zaken over te dragen aan derden, anders dan in de uitoefening van het normale bedrijf van de afnemer.

Artikel VIII.

Voor de door Sanutal aan afnemer geleverde zaken geldt slechts de door de fabrikant der zaken aan Sanutal gegeven garantie.

Artikel IX.

Buiten gevallen waarin opzet, dan wel grove schuld van Sanutal aanwezig is, is Sanutal in geen enkel opzicht aansprakelijk voor schadelijke gevolgen, direkt of indirekt, die veroorzaakt zijn door gebreken, klevend aan door Sanutal geleverde zaken.

Artikel X.

Ten aanzien van alle geschillen behorende tot de competentie van de Rechtbank, welke tussen Sanutal en afnemer zullen rijzen, daaronder begrepen de enkele invordering van het door afnemer verschuldigde bedrag, is uitsluitend de Rechtbank te Utrecht bevoegd, tenzij Sanutal er de voorkeur aan geeft zich tot de volgens het gemene recht bevoegde rechter te wenden, in welk geval deze bevoegd zal zijn. Op alle met Sanutal aangegane transacties is steeds uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel XI.

Aanvullende of afwijkende bedingen of voorwaarden zijn alleen van kracht, indien deze door Sanutal schriftelijk zijn bevestigd. Mocht afnemer algemene voorwaarden toepasselijk wensen te verklaren die afwijken van de onderhavige, dan zullen, ingeval van strijd, de onderhavige voorwaarden preveleren.